Home

Pran ti chèz ba w pou n rakonte w yon bèl istwa!

Nou se Edisyon 2 Kreyòl Yo nan vil Jakmèl; yon Edisyon Abdaly Lessage ak Zermatt Scutt, 2 zanmi (2 kreyòl), k ap viv ansanm, k ap travay ansanm, k ap imajine lòt reyalite ansanm, kreye an desanm 2017. Depi lè a, nou gen chans jwenn plizyè lòt kreyòl k ap kolabore avèk nou pou pèmèt nou vanse ak travay Edisyon an tankou Audeva Joseph, yon jenn ilistratris ki gen anpil talan. Objektif nou se prezante bèl istwa nan lang Kreyòl la. Nou vle ankouraje pwòp tèt nou ak lòt moun nan kominote Ayisyèn lan, Ayiti e aletranje, pou nou rakonte epi ekri istwa pa nou, nan fason pa nou, nan lang pa nou. An menm tan, nou vle mete bèl istwa yo ekri nan lang etranje nan lang Kreyòl la pou plezi ak devlopman lespri nou, pou enrichi imajinasyon nou diplis.

Sen Jan

Sanba Feliks Moriso Lewa, nèg Grangozye, se Papa Literati Kreyòl la. “Sen Jan” se youn nan bèl kont li kite pou nou ann eritaj. Kòm yon gran dizè, li rakonte nou kòman moun grangozye te reyaji apre yon move tan te frape zòn lan. Yon fanm, Jèmèn, kanpe pou pote lamenfòt ak kominote a. Moun Grangozye manchte ponyèt yo pou yo regle tout ti koze yo, pou ede lavi souke kòl pou l rekòmanse taye banda nan bouk la.

KataKata Kooow!!!

Èske w sonje yon bagay ou te pè anpil lè w te timoun? W ap sezi tande sa Sanba Florence Lafalaise te pè lè l te piti. Li te gen chans se moun lakay li sèlman ki te konn koze a… pou yon tan. Yon bon jou, sekrè Florence lan pran lari. Avèk tout senplisite l, Florence pataje avèk nou sa k te rive l bon jou sila a.

Ekri istwa pa w la!!!

Nou envite w ekri istwa pa w la sou eksperyans ki te make w pandan w ap grandi Ayiti.

Koleksyon Jaliyaa

N ap mete bèl istwa moun nwa ekri nan lòt lòt lang nan lang pa nou an. Nou envite w kolabore ak nou nan travay la.

Eksplore Koleksyon Jaliyaa

Liv nou yo fè bèl kado pou timoun kou granmoun!

Yon koleksyon powèm angaje Sanba Zermatt Scutt prezante ki pouse n chache konprann baz ki konekte reyalite fanm ak timoun ap viv nan sosyete a ak reyalite Ayiti ap viv nan kominote entènasyonal la

Se yon kont Sanba Zermatt Scutt rakonte sou anbyans Manzè Zora ak 10 ti lezanj eveye kreye nan yon sal klas nan vil Jakmèl. Yon maten, Manzè Zora pataje ak timoun yo yon evènman ki te pase l nan lavèy. Lè w wè reyaksyon 10 ti lezanj yo apre yo fin tande sa k te rive a, w ap konprann pouki Manzè Zora batize yo “10 Solèy Leve”.

Mesyedam Lasosyete, men Moris Siksto! Pran ti chèz ba nou pou n tande koze. Gen yon lòbèy ki pete nan lakou Madan Jil yèoswa. Se nan koze ak kòmè l, Madan Emanyèl, nan pataje sa youn te wè, sa lòt la te tande, y ap rive konprann dekiprevyen lòbèy sila a.

Yon rabè espesyal pou ou!!!

N ap fè rabè 15% pou ou lè w achte tout liv ki nan yon koleksyon.

Ou ka chwazi liv nan Koleksyon Istwa Danfans lan, oubyen nan Koleksyon Jaliyaa, oubyen nan Koleksyon Moriso Lewa.

%d bloggers like this: